Nisim tishma, tihyeh milchamah
bekarov nagi'a rachok.
Nisim tishma, tihyeh milchamah
gam habechi mushpa
mehatz'chok
lo lid'chok lapinah
hargashah meshunah
titrakez bevakashah,
mitkarevet lish'ol she'elah
tenaseh lo litz'chok k'mo meshuga
shenitka lo chiyuch
bo tavi neshikah

Titmaker, tenaseh lehagid shechaser
shemagi'a lecha k'tzat yoter
mehayofi,
she'ein lecha ofi lezeh
titmaker lamilim shel Michal
she'omeret shekol kach chaval shehamayim
lo domim lashamaim
bich'lal

Nisim tir'eh zeh hakol bemikreh
yechaku lecha shnei anashim
Nisim tishma tihyeh lechimah
aval anachnu nitzeh menatz'chim
lo lid'chok lapinah
hargashah meshunah
titrakez bav'kashah,
mitganevet larosh she'elah
she'ulai ha'oyev hu be'etzem chaver
shenitka lo egrof
mevakesh neshikah

Titmaker, tenaseh lehagid shechaser
shemagi'a lecha k'tzat yoter
mehayofi,
she'ein lecha ofi lezeh
titmaker lamilim shel Michal
she'omeret shekol kach chaval shehamayim
lo domim lashamaim
bich'lal

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir