Bo nisa lis'farad yachol lihyot sham nech'mad
neshev al hachof im martini bayad
bo nisa lis'farad yachol lihyot sham nech'mad
lechulam yesh zakan lo nar'gish sham levad
bachaim pog'shim

anashim she'omrim lecha sh'ma
tafsik im hasechel vetavi neshamah
shenir'kod venashir, venarim et ha'ir
lehish'taker velishon miyom shishi ad yom rishon

bo nisa lis'farad yachol lihyot sham nech'mad
yesh peirot mehayam bim'chir meyuchad
besof shavu'a ragu'a al i meruchak
rak lenasot lehavin sheharega hazeh meyuchad
lif'gosh

anashim she'omrim...

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir