tradução automática via Revisar tradução

Mishehu Pa'am

Mishehu Paam ahav oti kacha
La'alot al sfina l'shlosha shavuot
Baemtza halaila shicor m'rov osher
Likpotz, hu lo yodea lischot

Mishehu Paam ratza oti kacha
Ani hayiti yafa, v'hu day tzair
Catavnu michtav, lo haya b'zeh pachad
She-hakol efshari im maskpik menasim

Mishehu Paam ahav oti kacha
Lichtov al ha-yad b'tzvaim l'tamid
Et roshei hatevot shel shmoteinu byachad
B'toch lev adamdam im prachim

Mishehu Paam ratza oti kacha
Lo hayah lo echpat mah omrim acherim
V'afilu shelo hitamanu b'yachad
Hu himshich linasot v'lachtov li shirim

Mishehu Paam ahav oti kacha
K'tzat b'tayruf v'zeh haya li naim
Maspik bishvil lo lakum v'lalechet
Keshe meirov ahavah noldu hakshayim

Mishehu Paam ratza oti kacha
Lichtov li michtav shel esrim amudim
Litaer sham hakol al ksheniyah byachad
Beteur meduyak im pratim

Mishehu Paam ahav oti kacha
Kmo shehayom kvar b'kosheh roim
Aval ani hatipshah lo ratziti lakachat
Et hachayim she-hetziah sheratz li'hagshim

Mishehu Paam azav oti kacha
Ala al matos l'mikomot richokim
V'nisharti raika mishuteket mipachad
Sheyihyeh li rak tov v'raguah bifnim

Mishehu Paam ahav oti kacha
Eshmi li Mozart mitaklitim yishanim
V'ani hatipshah lo ekshavit l'lachan
Ki ratziti litom m'hakol b'chayim

mishehu Pa'am

Mishehu Paam ahav oti kacha
La'alot al sfina l'Shlosha shavuot
Baemtza halaila shicor m'rov osher
Likpotz, hu lo yodea lischot

Mishehu Paam ratza oti kacha
Ani Yafa hayiti, v'hu dia tzair
Catavnu michtav, lo haya b'zeh Pachad
She-Hakol efshari im maskpik menasim

Mishehu Paam ahav oti kacha
Lichtov al ha-yad b'tzvaim l'tamid
Et roshei hatevot shel shmoteinu byachad
B'toch lev adamdam im prachim

Mishehu Paam ratza oti kacha
Lo hayah lo echpat mah omrim acherim
V'afilu shelo hitamanu b'yachad
Hu himshich Shirim linasot v'lachtov li

Mishehu Paam ahav oti kacha
K'tzat b'tayruf v'zeh haya li Naim
Maspik bishvil lo Lakum v'lalechet
Keshe Meirov ahavah noldu hakshayim

Mishehu Paam ratza oti kacha
Lichtov li michtav shel esrim amudim
Litaer sham Hakol al ksheniyah byachad
Beteur meduyak im Pratim

Mishehu Paam ahav oti kacha
Kmo shehayom kvar b'kosheh roim
Aval ani hatipshah lo ratziti lakachat
Et hachayim she-hetziah sheratz li'hagshim

Mishehu Paam azav oti kacha
Ala al matos l'mikomot richokim
V'nisharti raika mishuteket mipachad
Sheyihyeh li rak bifnim tov v'raguah

Mishehu Paam ahav oti kacha
Eshmi li Mozart mitaklitim yishanim
V'ani hatipshah lo ekshavit l'lachan
Ki ratziti litom m'hakol b'chayim

Original Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Enviar