tradução automática via Revisar tradução

Isha Leviatan

Adain cholemet ve'adain rotzah
kvar kamah shanim
she'hi lo merutzah
ve'yesh lah heskem im atzmah
tamid k'shenishberet
olah lakachat avir
mi amar she'isha leviatan
zeh daver lo shavir.

Ve'ulai hachom ya'aseh et shelo
ve'ulai hakor yigmor oti.

Ve'yesh ba'olam mekomot nifla'im
hayiti rotzeh lihyot sham
limtzo et atzmi sochah chofshia
be'omakim mat'imim li
lif'amim margishah chazakah
lif'amim mitpareket bli koach
lidchof et atzmi
mehadachaf sheli lis'chot el hachof.

Ve'ulai hachom ya'aseh...

Isha Leviatan

Adain cholemet ve'adain rotzah
restantes kamah shanim
she'hi lo merutzah
ve'yesh lah im heskem atzmah
tamid k'shenishberet
olah lakachat Avir
mi amar she'isha Leviatan
daver zeh shavir lo.

Ve'ulai não Chom ya'aseh et shelo
Cor yigmor ve'ulai não manter.

Ve'yesh ba'olam mekomot nifla'im
um cadáver rotzeh lihyot farsa
limtzo et atzmi sochah chofshia
be'omakim mat'imim li
lif'amim margishah chazakah
lif'amim mitpareket tornar koach
lidchof et atzmi
mariscos mehadachaf el não lis'chot chof.

Ve'ulai não Chom ya'aseh ...

MSOriginal Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Enviar