K'shehakol ya'avor, ve'atah tisha'er
hake'ev ha'akshan hazeh yitchalef be'acher
ragshanut ayumah, tisha'er neshimah
k'shehakol ya'avor
k'shehakol ya'avor anashim yechay'chu
barechov hayashan hazeh shetamid yish'kechu
veyir'u hash'chenim anashim chadashim
ve'ulai od tach'zor, k'shehakol ya'avor
k'shehakol ya'avor ve'ata titbaher
hake'ev ha'atzur hazeh shebasof yishtach'rer
tisha'er kavanah, nochechut ach'ronah
k'shehakol ya'avor ve'ata tish'taker
im hakos hak'chulah shelcha shebasof tishaver
anashim acherim sheratzita lihyot
kshenisita lichyot
k'shehakol ya'avor ve'atah tigamer
veyihyeh bim'komcha mishehu acher
ragshanut metukah hizdamnut ach'ronah
lifnei, shehakol ya'avor

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts