Shuv tzocha veshuv bocheket
medaberet le'atzmah,
choshevet
kamah sheyachol lihyot li tov
kamah sheyachol lihyot li ra
ani ozevet beintaim
achlah shel dirah
mishtadelet lehakshiv lecham
ve'lo lach'zor bechazarah.

Lo lihyot yafah midai
lo lihyot tovah
ve'rak lihyot kashah ulai
lihyot yoter midai shalvah
kol ha'ofi ba'olam
betzantzenet yerukah
mish'chah achat shemavtichim lach
regel chalakah.

Shuv tzocha veshuv bocheket...

Lo lagur kavor midai
gam lo yoter midai rachok
lo lihyot t'luyah ulai
rak lishmo'a velish'tok
kol hayofi ba'olam
bechoveret mipariz
mach'shir echad shemasbirim lach
aval otach zeh rak margiz.

Shuv tzocha veshuv bocheket...

Raiti sh'mah shnei p'rakim
vehem yafim ve'amitzim
chipasti sh'mah hadarkah
ech lihyot yoter s'mechah.

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir